Chamber of Commerce OS
OSHS vs Portland
OSHS vs East Lyme
Aerations 4/22 thru 4/25
Aerations 4/22 thru 4/25
Aerations 4/22 thru 4/25
OSHS vs Haddam Killingworth
SLGL
OS Men's League
SLGL
SLGL
OSHS vs Coginchaug
OS Men's League
OSHS vs Valley Regional
OSHS vs Hale Ray
SLGL
OSHS vs East Hampton
SLGL
OS Men's League
OSHS vs Old Lyme
Chamber of Commerce OS